Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp zijn ontwikkeld door Het Oranje Kruis en Het Nederlandse Rode Kruis met medewerking van het NIBHV.

Deze richtlijnen vormen het kader voor de eindtermen en het lesmateriaal van Het Oranje Kruis, Het Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Als uitgangspunt is genomen dat de te verlenen Eerste Hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op de meerwaarde voor het slachtoffer.

Bij het vaststellen van de richtlijnen is gewerkt met de volgende algemene uitgangspunten:
  • Een handeling is opgenomen als het effect is aangetoond door wetenschappelijk onderzoek
  • Als er geen wetenschappelijk bewijs is, hebben experts bepaald, op basis van de beschikbare praktijkkennis, wat de beste manier van handelen is voor de eerstehulpverlener (expert opinion)
  • De richtlijnen zijn bij voorkeur zo simpel en eenduidig mogelijk gehouden om eerstehulpverleners te stimuleren om daadwerkelijk tot handelen te komen
Er is aangesloten bij bestaande nationale en internationale richtlijnen voor eerste hulp:
  • Internationaal: First Aid and Resuscitation guidelines (2016) van de International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
  • Nationaal: de reanimatierichtlijnen (BLS en PBLS) van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) 2015
De richtlijnen zijn afgestemd op:
  • Het Ambulanceprotocol LPA 8 (2014)
  • De actuele Standaarden van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), inclusief Thuisarts.nl en de NHG-Triagewijzer
  • De Nederlandse Richtlijnen Acute Brandwonden (2015) van de Nederlandse Brandwonden Stichting
  • De expertgroep Vergiftigingen (samengesteld t.b.v. de Gifwijzer van Veiligheid.nl)
  • De expertgroep Wandelletsel van Het Nederlandse Rode Kruis
De Nederlandse richtlijnen Eerste Hulp worden geëvalueerd en indien nodig elke 5 jaar bijgesteld, waarbij wordt aangesloten bij de cyclus van de NRR richtlijnen en First Aid and Resuscitation guidelines van de IFRC.

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp zijn vastgesteld door het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis en het Medisch Comité van het Nederlandse Rode Kruis met instemming van het NIBHV. De betrokken organisaties danken een ieder, die bij de ontwikkeling van deze richtlijnen betrokken is geweest, voor hun zorgvuldige inbreng. Deze gezamenlijke richtlijnen ondersteunen het doel van de drie organisaties, waarbij het erom gaat dat zoveel mogelijk Nederlanders Eerste Hulp kunnen verlenen of elkaar kunnen helpen in geval van nood: thuis, op straat of op het werk. Daarbij is het uitgangspunt dat mensen niet alleen weten hoe ze goede Eerste Hulp moeten bieden, maar dit ook kunnen en daadwerkelijk gaan doen. Daarom spreken de betrokken organisaties de hoop uit dat Nederlandse richtlijnen Eerste Hulp in ons land breed zullen worden gedragen.

U kunt de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 hier downloaden

 
 
 

Navigatie